Size nasıl yardımcı olabilirim?

Whatsapp

"Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?"

Mesaj Gönder
Facebook Messenger

Telefon

0534 593 6 777

Ara

info@tdcv.org.tr

Vakıf Senedimiz

VAKFIN ADI:

Madde 1. Vakfın adı "TÜRKİYE DİSLEKSİLİ ÇOCUKLAR VAKFI"dır. İşbu resmi senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır. Vakfın rumuzu DİSLEKSİ VAKFI'dır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2. Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya ilçesinde olup, adresi Mutlukent Mahallesi 1979. Cadde No.15/2 Ümitköy/Çankaya – Ankara’dır. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve/veya temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3. Vakfın amacı hiperaktivite, dikkat dağınıklığı veya Özgül Öğrenme Güçlüğü çeken ve/veya “DİS GRUBU” adı altında toplanan ve kendi içinde çeşitli gruplara ayrılan DİSLEKSİ, DİSGRAFİ ve DİSKALKULİ adları verilen ve tıp alanında tanılanıp eğitim hayatında yeni yeni fark edilen bu olgunun toplum da bilinirliliğini ve farkındalığını yaratmak, bu farkındalığı yayma amacıyla akademik, görsel, işitsel kamu spotu, makale, ilanlar hazırlamak/hazırlatmak, üniversiteler, uzman kişiler veya kamu kurum/Kuruluşları ya da özel/özerk Kuruluşlar ile STK’lar veya Uluslararası kurum, Kuruluş veya sendika yada firmalarla ortaklaşa ve bilimsel veri çalışmaları yapmak, ortak şura, kongre, sempozyum, seminer, panel, konferans, toplantı ve çalıştaylar düzenlemek, konu ile alakalı bildiri/yayın-yayım/makale/ bilimsel çalışmalar yapmak, web sitesi, dergi, gazete çıkarmak yada çıkarttırmak bunları kendi organlarında veya medya araçları yada basın, yayın, yayım Kuruluşlarında yayınlamak/yayımlatmak, Disleksili bireylerin yaşam standartlarını geliştirici ürün ya da ürünler üretmek, dağıtmak, satmak, toplumda yüksek oranda ve yaygın olarak görülen; Özgül Öğrenme Güçlüğü hizmet alanını ilgilendiren tüm birim/sektörlerle toplumda bu konularda bilincin artırılmasına katkı vermek, eğitim sürecinde olan pek çok özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuk- aile ve eğitmenlere onların yasal hakları hakkında bilinç oluşturmak, ekonomik, sosyal ve akademik anlamda yalnızlık çeken bu bireylere akademik/sosyal/ekonomik destek vermek, bu bireyleri ve ailelerini her türlü platformda temsil etmek, onlar adına hareket etmek, onlardan gelen öneri ve şikayetleri ilgili kurum/Kuruluşa iletmek, şikayetlerin takipçisi olmak, Dislektik bireyler adına yurtiçi ve/veya yurtdışında ilgili kurum/kuruluşlarla Vakıf çatısı altında yada kurulmuş veya kurulacak organizasyonlarda örgütlenmek onlarla işbirliği yapmak, ülke genelinde kar amacı güden veya gütmeyen tüm sivil veya resmi Kuruluşlarla gerek proje gerekse de ikili anlaşmalar yaparak tarama/tanılama/eğitim/öğretim/kurs/burs ve benzeri hizmetler vermek.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4. Vakıf, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

1. Dis grubu bireylerinin ailelerinin ve toplumun konuyla ilgili bilgi düzeylerini artırmak, diğer ailelerle deneyimlerini paylaşımlarını sağlamak, böylece konunun hem tanınmasını sağlamak hem de mevcut eğitim uygulamalarına destek vermek, yeni eğitim müdahalelerin de niteliklerinin artırılması, çeşitlendirilmesi, kurumsallaştırılması ve vatandaşların farklı hizmet talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için proje ve/veya program geliştirmek, araştırma yapmak veya yaptırmak, kurumsal hizmet(ler) vermek, uygulama(lar) yapmak ve/veya aynı amaçlarla çalışan kamu veya özel kurum ve Kuruluşları desteklemek veya bunlarla işbirliği yapmak,

1.     Amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak tanı ve gelişim izleme faaliyetlerinde bulunmak üzere psikolojik ölçme ve değerlendirme hizmetleri, aile danışmanlığı ve temel/özel eğitim hizmetleri vermek, her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

2.     Dis grubuna yönelik çalışan tüm kurum ve Kuruluşlarda görev yapan kişiler, bu bireyler ve aileleri için yurt içi ve yurt dışında bilgi ve eğitim desteği vermek, bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapmak ve bu amaçla kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, festivaller, konserler, atölye çalışmaları ve benzeri eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, başkalarınca düzenlenenlere katılmak;

3.     Eğitim ve sağlık alanlarında, ilgili uygulama ve araştırma kurumları ile bu kurumlarda görevli sağlık ve eğitim kadrolarının nitelik, üretkenlik ve hizmet kapasitelerinin artırımını desteklemek, eğitim ve sağlık işlemlerini ve bu alanlarda kurulacak işbirliklerini desteklemek, eğitim ve sağlık personelinin sertifika, hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasına destek olmak, okullarda ve üniversitelerde yasal haklar konusunda iyileştirmeler yapılması için politika yapıcılarla çalışmak, üniversite öğrencileriyle vakfın tanıtımı amacıyla öğrenci konsey/grup/kulüpleri kurmak, e-kpss yada kpss gibi kamuya işçi/memur/görevli alımlarında bu bireylerin kamuda istihdamı için çalışmalar yapmak, askerlik hizmetleri için düzenleme çalışmaları talep etmek, çalışma hayatına yönelik pozitif yönde yasal düzenlemeler ve istihdam için çalışmalar yapmak/yaptırmak,

4.     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri, saklı kalmak üzere, kamu kurum ve Kuruluşları, STK’lar, Üniversiteler, özel ya da tüzel Kuruluşlar, ulusal yada uluslararası resmi/yarı resmi/özel/tüzel kurum yada Kuruluşlar, Vakıflar ile görev alanlarına giren tüm konularda ortak proje, yayın/yayım veya çalışmalar yürütmek,

5.     Vakfın amacına yönelik olarak disleksili bireylerin ve ailelerinin çağdaş yaşam standartlarına ulaşmasını temin edecek kamuoyu yaratmak, görsel ve yazılı medyada yapılacak programlara destek olmak, bu doğrultuda özel programlar yapmak ve yaptırmak, (kamu spotu v.b) çeşitli sosyal ve kültürel/ekonomik faaliyetler düzenlemek;

6.     Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli izinler alınarak ya da kanuni izinler dahilinde, gerçek veya tüzel kişilerden, örgütlü kurum/Kuruluşlardan veya diğer Kamu kurum/Kuruluşlarından ve yurt içinden veya yurt dışından ayni yada nakdi yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, şartlı/şartsız bağış, arsa, arazi, bina, yapı, daire, dükkan, ticari veya gayrı ticari mülk, gayrimenkul, burs kabul etmek, bunları değerlendirmek, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari veya sanayi işletmeler kurmak, kiralamak, işletmek/işlettirmek, satmak, taşınır-taşınmaz mal(lar) satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde nakdi/ayni hak tesis etmek, lotarya, açık artırma/eksiltme, ödül, yarışma veya piyangolar düzenlemek,

7.     Dis grubu bireyler, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve hiperaktif tanısı alan veya davranış bozukluğu çeken çocukların eğitim hayatını kolaylaştırıcı materyallerle onları desteklemek, gerekli izinler alınarak ücretli veya ücretsiz eğitim alınabileceği okul, kreş, yurt, kurs, kütüphane, lojman, üniversite ve/veya meslek yüksek okulları, destek alabilecekleri sağlık merkezi, klinik, huzurevi, lokal, misafirhane, konferans salonu v.s. gibi yararlı tesisler/kurumlar açmak, kurmak ve çalıştırmak, işletmek yada işlettirmek, kiralamak, bunları tefriş etmek, ortak olmak, satmak, buralardan hizmet alanlardan ihtiyacı olanlara ayni veya nakdi yardımda bulunmak, burs vermek,

8.     Genel kamuoyunda bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak, iletişim faaliyetleri ve kampanyalar yürütmek için bültenler çıkarmak, süreli ve süresiz dergi, gazete, kitap, cd, dvd, kamu spotu, aplikasyon ürünleri, bilgisayar programları, radyo televizyon spotları, kaset, bildiriler yayınlamak, belediyelerle yada tek başına veya paydaşlarla ortaklaşa kamu hizmeti verilen yerler ya da kamuya açık alanlarda bilboard veya ilan tahtalarında Vakıf amaç ve faaliyetlerine veya çalışma sonuç ya da bildirilerine yer veren görüntülü-görüntüsüz yayın/yayımlar yapmak,

9.     Gerekli görülen yerlerde Vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurtiçi ya da yurtdışında şube ya da temsilcilikler açmak,

10. AB Hibe Programlarını takip ederek üyeleri bilgilendirmek ve gerektiğinde dislektik bireyler yararına olan Hibe Programlarına katılmak, Vakıf adına ya da üst birlik, alt birlik veya kiraya verdiği ya da kiraladığı her türlü oluşum için AB dahil tüm dünyadaki resmi yada tüzel Kuruluşlara Hibe yada kredi başvurusunda bulunmak, bunlardan yararlanmak, hibe, teşvik yada kredileri almak/ aldırmaya yardımcı olmak,

11. Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları yapmak,

12. Önleyici tüm düzenlemeler için kamu/özel/resmi kurumlarla işbirliği ve düzenlemeler yapmak/yaptırmak.

VAKFIN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5. Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya/ kiralamaya lüzum arz eden hallerde Mütevelli Heyeti kararı ile Vakıf malları menkul/gayrimenkul intifa, irtifak hakları tesis etmeye devir ve ferağ etmeye, Yönetim Kurulunca gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları Yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki Vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve Kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, Kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da Denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu Hükümleri ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6. Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 60.000 (AltmışbinTürklirası) Türk lirasıdır. Kuruluş malvarlığı, Vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7. Vakfın organları şunlardır:

1.     Mütevelli Heyeti

2.     Yönetim Kurulu

    I) Bilim Kurulu

II) Yayın Kurulu

III) Hukuk Müşavirliği

IV) Temsilcilikler

V) Vakıf Müdürü ve/veya Vakıf Koordinatörü

VI) Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

4.     Denetim Kurulu

     Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

MÜTEVELLİ HEYET:

Madde 8. Vakfın Mütevelli Heyeti; ekli listede adları yazılı gerçek kişilerden oluşan 5 (beş) kişidir. Mütevelli Heyet üyeliğine atanan kişilerin görevi kabul etmeme veya görev alamaz durumda olmaları (yaş sınırı/hükümlülük sınırı/akıl kaybı vs) durumunda Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile bir başkası seçilir. Süreç içerisinde Vakfa önemli hizmet ve katkıları olanlar Mütevelli Heyet üyesi olarak seçilebilir. Bunun için yeni seçilecek olanlar veya herhangi bir sebeple boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Mütevelli Heyetçe yapılan ilk toplantıda oyçokluğu ile kabul edilen kişiler seçilir. Kuruluş senedinde adı geçen Mütevelli Heyet üyeleri haricinde yeni seçilecek üyelerin çekilme, istifa, ölüm gibi sebeplerle Vakıf Mütevelli Heyetinden ayrılması durumunda yerine birisini velayeten birisini bırakamaz. Vakfın Mütevelli Heyeti 25 kişiyi geçemez. Mütevelli Heyet üyelerinden birinin rüşvet, irtikap, cinsel suçlar, taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine, güvenliğine karşı suçlar, Devlet sırlarını açığa vurma, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, terör suçu, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, evrakta sahtecilik, inancı/görevi kötüye kullanma, dolanlı iflas, yüz kızartıcı, utanç verici veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma vb Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılan adi veya ağır cezayı gerektiren suç halleri oluştuğunda bu suçlarından dolayı hükümlülük halleri oluştuğunda Mütevelli Heyet tarafından karar alınıp Yönetim Kurulunca bu durum ilgili mahkemeye ve Vakıflar Genel Müdürlüğü dahil ilgili tüm resmi kurumlara bildirilir...

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9. Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

1.     Yönetim Kurulunu seçmek,

2.     Denetim Kurulunu seçmek,

3.     Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

4.     Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

5.     Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

6.     Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini karara bağlamak, verilecekse miktarını belirlemek,

7.     Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

8.     Vakfa yeni Mütevelli Heyet üyelerini seçmek,

9.     Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

10. Üye aidatlarını belirlemek gerekli hallerde yeniden karar alıp düzenlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10. Mütevelli Heyet;

İlk toplantısını vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapar; Mütevelli Heyet olağan olarak senede en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az beşte ikisinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve Vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce imza karşılığı veya telefon, SMS, elektronik posta, online uzaktan bağlantı (skypee/abdobe connet v.s) ve benzeri iletişim araçlarından en az biri kullanılarak duyurulur. Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az beşte üçü (3/5) ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının beşte ikisinden (2/5) az olamaz. Mütevelli Heyette kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Divan/Mütevelli Heyeti Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi yazılı ve ıslak imzalı bir dilekçeyle vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Kendisi hakkında soruşturma/kovuşturma/disiplin konularında karar alınacak olan toplantıya Mütevelli Heyeti üyesi giremez ve oy hakkını yazılı izni de olsa bir başka üye kullanamaz. Bu tür toplantılardaki oylama kapalı zarf usulü ile yapılır. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının beşte üçüdür (3/5).

YÖNETİM KURULU:

Madde 11. Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim Kuruluna Vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 3 Üye seçerek aralarında idari, mali, hukuki vs görev taksimi yapar. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı üç olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile kararlar alınır. Yönetim Kurulu toplantılarında gündem dışı konuların görüşülebilmesi için kurul üyelerinin 5/3 oyu aranır. Kurulda görüşülen konularda oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12. Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

a) Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular,

b) Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar,

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar,

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar,

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla gerektiğinde Vakfa Müdür atar, Vakıf Genel Koordinatörlüğü veya benzeri yardımcı birimleri oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir, Yeni kişileri atar,

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir,

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar,

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar,

i) Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular,

j) Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir,

k) Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar,

l) İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar,

m) Yönetim Kurulu doğrudan kendisine bağlı danışmanlık hizmetleri veren Bilim Kurulu, Yayın Kurulu, Hukuk Müşavirliği, çocuk veya yetişkinlerin oluşturduğu meclis veya temsilciler meclisi gibi danışma kurulları oluşturabilir. Oluşturduğu bu kurulları lağvedebilir. Ancak bu kurulların çalışma şekil ve şartlarını önceden hazırlayarak resmi kurumlar tarafından onayı gerektiği hallerde onayını alarak kurar yada lağveder,

n) Yönetim Kurulu doğrudan kendine bağlı olmayan, Teşkilatlanma sorumlusu veya Genel Koordinatör gibi birimlere bağlı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri ile sınırlı öğrenci toplulukları kurulmasına veya lağvedilmesine karar verebilir.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13. Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14. Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe tümü kendi içinden veya yalnız ikisi dışarıdan olmak üzere iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir. Denetim Kurulunda Vakfın organlarında görev alan biri ile ilgili karar alınacak olunan toplantıda kapalı zarfla oy kullanılır.

Denetim Kurulunda görev alan biri kendisiyle ilgili Soruşturma/kovuşturma/disiplinle alakalı karar alınacak olan toplantıya katılamaz. Denetim kurulunda oyların eşit olduğu durumda Başkanın oyu 2 oy sayılır. Denetim Kurulu ilk toplantısında 1 Başkan 1 Başkan Yardımcısı ve 1 üye seçerek görev taksimatı yapar. Başkanın olmadığı toplantıya Başkan yardımcısı Başkanlık eder. Denetim Kurulu en az 2 üyenin katılımı ile toplantı yapar ve karar alabilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 15. Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler, gerekli gördüğü dönemlerde de günceller.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16. Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar;

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler, satışlar, projeler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarnın değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler ile ürün kiraları ve benzeri gelirler

e) Ulusal, uluslararası fonlardan alınacak hibeler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17. Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte biri (1/3) Yönetim ve idame giderleriyle ihtiyata ve vakfın mal varlığını artırıcı yatırımlara, kalan üçte ikisiyse (2/3) vakfın amacına uygun faaliyetleri hayata geçirmeye kullanılır.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi üzerine Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az beşte üçünün (3/5) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19. Vakıf amacına ulaşmak için yeterli olanaklara sahip olamaz hale gelmiş ve bu durum düzeltilemez nitelikteyse Yönetim Kurulunun da önerisi dikkate alınarak Mütevelli Heyet kararıyla vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu durumda dahi Mütevelli Heyetçe vakfın imkânları toplanarak bu malvarlıklarının daha dar bir alanda kullanılarak amaçların kısmen de olsa hayata geçirilmesini hedeflemek esastır. Mütevelli Heyetin fesih kararı alması durumunda fesih işlemleri için mahkemeye başvurulur. Mahkemece fesih işlemleri başlatıldığında Mütevelli Heyeti tasfiye Kurulu olarak görev yapar. Mahkemenin tasfiye Kurulunun Mütevelli Heyeti dışında üyelerden oluşturulmasını istemesi durumunda Mütevelli Heyet yeni bir Kurulu mahkemeye önerir. Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının beşte üçünün (3/5) yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının beşte dördünün (4/5) onayı ile mümkündür. Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece aynı bir Vakfa veya kuruluşa devredilir.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 20. Vakfın Kurucu üyesi; Atıf Tokar'dır 

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1. Vakfın geçici ilk Yönetim ve Denetim Kurulu asil ile yedek üyeleri aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

Yönetim Kurulu:

Atıf Tokar,

Prof. Dr. Sevda Asqarova,

Prof. Dr. Ahmet Konrot,

Meral Şahin,

Doç. Dr. Ayşegül Öz,

Fazilet Tokar ve

Müberra Özyılmaz'dır.

Denetim Kurulu:

Serhat Barış Özhan,

Buğra Tuğbay Tokar

Geçici Yönetim Kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2.

Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Kurucu Üye Atıf Tokar yetkilidir.

Ek 1 – İlk Mütevelli Heyet Listesi

1.     Atıf Tokar

2.     Meral Şahin

Geçici Madde 3.

Vakfın resmi internet adresi www.tdcv.org.tr’dir.


Adres:

Mutlukent Mahallesi 1980 Cadde No. 7/A Ümitköy / Çankaya - ANKARA

Telefon:

0534 593 6 777

E-Posta:

info@tdcv.org.tr